29 Οκτωβρίου 2014

Ορφικός Ύμνος ΕκάτηςΕἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν, 

οὐρανίαν χθονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον, 
τυμβιδίαν, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν, 
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι, 
νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν, 
θηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν, 
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν, 
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν, 
λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι 
βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυμῶι.


Απόδοση
Την Εκάτην εξυμνώ, που την λατρεύουν στας οδούς και στας τριόδους, την επέραστη, 
την ουρανίαν και την επιγειον και την θαλασσινήν που έχει κίτρινο πέπλο, 
αυτήν που φροντίζει για τους νεκρούς και που είναι ενθουσιασμένη 
ανάμεσα στις ψυχές των νεκρών, την Πέρσειαν, 
αυτήν που αγαπά την ερημιά και ευφραίνεται με τα ελάφια, την νυκτερινήν, 
την προστάτιν των σκύλων, την ακαταμάχητη βασίλισσα, αυτήν που θηρεύει ταύρους, 
την βασίλισσα που έχει τα κλειδιά όλου του κόσμου, την οδηγόν, 
την νύμφην αυτήν που ανατρέφει παιδιά και που περιφέρεται στα βουνά, 
αυτήν την κόρην ας παρακαλέσωμε να παρευρεθή εις τάς ιεράς τελετάς
με ευμενή πάντοτε διάθεσιν προς τον ηγέτην (τον επί κεφαλής) καί με χαρούμενη καρδιά.