13 Νοεμβρίου 2014

Ορφικός Ύμνος Ήλιου (θυμίαμα λιβανομάνναν)Κλῦθι μάκαρ, πανδερκὲς ἔχων αἰώνιον ὄμμα, 
Τιτὰν χρυσαυγής, Ὑπερίων, οὐράνιον φῶς, 
αὐτοφυής, ἀκάμα<ς>, ζώιων ἡδεῖα πρόσοψι,
 δεξιὲ μὲν γενέτωρ ἠοῦς, εὐώνυμε νυκτός, 
κρᾶσιν ἔχων ὡρῶν, τετραβάμοσι ποσσὶ χορεύων, 
εὔδρομε, ῥοιζήτωρ, πυρόεις, φαιδρωπέ, διφρευτά, 
ῥόμβου ἀπειρεσίου δινεύμασιν οἶμον ἐλαύνων, 
εὐσεβέσιν καθοδηγὲ καλῶν, ζαμενὴς ἀσεβοῦσι, 
χρυσολύρη, κόσμου τὸν ἐναρμόνιον δρόμον ἕλκων, 
ἔργων σημάντωρ ἀγαθῶν, ὡροτρόφε κοῦρε, 
κοσμοκράτωρ, συρικτά, πυρίδρομε, κυκλοέλικτε, φωσφόρε, 
αἰολόδικτε, φερέσβιε, κάρπιμε Παιάν, ἀιθαλής, ἀμίαντε, χρόνου πάτερ, 
ἀθάνατε Ζεῦ, εὔδιε, πασιφαής, κόσμου τὸ περίδρομον ὄμμα, 
σβεννύμενε λάμπων τε καλαῖς ἀκτῖσι φαειναῖς, δεῖκτα δικαιοσύνης, 
φιλονάματε, δέσποτα κόσμου, πιστοφύλαξ, αἰεὶ πανυπέρτατε, 
πᾶσιν ἀρωγέ, ὄμμα δικαιοσύνης, ζωῆς φῶς· 
ὦ ἐλάσιππε,   μάστιγι λιγυρῆι τετράορον ἅρμα διώκων·
Απόδοση
‘Ακουσε μακάριε, που έχεις μάτι αιώνιο και βλέπει τα πάντα
 συ ο Τιτάν που λάμπεις σαν χρυσός, που βαδίζεις ψηλά και είσαι το επουράνιο φως.
Συ, είσαι αφ’ εαυτού γεννημένος, ακαταπόνητος, 
των ζώων γλυκό θέαμα και είσαι της μεν αυγής, ο δεξιός γεννήτωρ, της δε νυκτός ο αριστερός.
Έχεις την συνένωση των εποχών και χορεύεις (κινείσαι κυκλικά) με τέσσερα πόδια 
(ο δημιουργός των τεσσάρων εποχών του έτους), είσαι ταχύς, ορμητικός, πύρινος, 
με χαρωπό βλέμμα, διφρηλάτης και διέρχεσαι την οδό του απέραντου ρόμβου 
με περιστροφικές κινήσεις, καθοδηγείς τους ευσεβείς ανθρώπους στις καλάς πράξεις 
και στους ασεβείς επιδεικνύεις δυσμένεια. 
Συ έχεις χρυσή λύρα και διανύεις τον άρμονικό δρόμο του κόσμου, 
επισημαίνεις τα καλά έργα, συ είσαι ο νέος που τρέφεις τις εποχές. 
Εισαι ο κυρίαρχος του κόσμου, ο αυλητής, διατρέχεις δια του πυρός 
και περιστρέφεσαι κυκλικώς, φέρεις το φως εμφανίζεσαι με ποικίλες μορφές, φέρεις την ζωήν, είσαι καρποφόρος, ώ Παιάν αειθαλής, αμόλυντος, πατήρ του χρόνου, ο αθάνατος Ζευς.
Καθαρός, που λάμπεις σ΄όλους, είσαι το περιφερόμενο κυκλικώς μάτι του κόσμου,
που σβύνει και λάμπει με ωραίες φωτεινές ακτίνες, δεικνύεις την δικαιοσύνη, αγαπάς το νερό. Είσαι ο κύριος του κόσμου, ο φύλακας της αληθείας, ο αιώνιος υπέρτατος, 
ο βοηθός σ΄όλους, είσαι ο οφθαλμός της δικαιοσύνης, το φως της ζωής· 
Ώ συ, που οδηγείς τους ίππους και 
κατευθύνεις με λιγυρό μαστίγιο τέθριππον άρμα(με τέσσερα άλογα),  
άκουσε τους λόγους μου και φανέρωσε στους μυημένους γλυκειά κι ευχάριστη ζωή.