29 Οκτωβρίου 2014

Φορητοί Αναλυτές XRF.

  Οι φορητοί αναλυτές XRF έχουν ως αρχή λειτουργίας τη φασματοσκοπία φθορισμού ακτινών-Χ (X-ray Fluorescence) και είναι σχεδιασμένοι, για την άμεση ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή ανάλυση μεταλλικών κραμάτων, περιβαλλοντικών και γεωλογικών δειγμάτων, πλαστικών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και άλλων υλικών. 
   Η μέθοδος είναι μη καταστρεπτική και πολύ γρήγορη, επιτρέπει τον προσδιορισμό πολλών στοιχείων ταυτόχρονα και εφαρμόζεται σε ευρεία περιοχή περιεκτικοτήτων. Οι αναλυτές XRF είναι εύχρηστοι και αξιόπιστοι, τόσο για άμεση στοιχειακή ανάλυση στο εργοτάξιο, όσο και για αναλύσεις εργαστηριακού επίπεδου, χωρίς η χρήση τους να προϋποθέτει την ιδιαίτερη εκπαίδευση του χειριστή και την προετοιμασία δοκιμίων.


Προσφέρει άρτια τεχνική υποστήριξη για τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Μεταλλουργία 
  Ποιοτικός έλεγχος, διασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση πρώτων υλών (PMI), διαδικασιών παραγωγής και τελικών μεταλλικών προϊόντων. Έλεγχος σε εισερχόμενα υλικά και σε υπό λειτουργία τμήματα όπως σωλήνες, βαλβίδες, εξαρτήματα, δοχεία πίεσης και υλικά συγκόλλησης. Έρευνα ατυχημάτων λόγω αστοχίας υλικού.
 • Γεωλογία και Oρυκτολογία 
  Ορυκτολογική μελέτη και έρευνα αξιοποίησης κοιτασμάτων με επιτόπου αναλύσεις σε πετρώματα και ορυκτά.
 • Αρχαιολογία, Αρχαιομετρία και επιστήμες της τέχνης 
  Χρήση σε μουσεία, εργαστήρια αρχαιομετρίας και χώρους ανασκαφών, για την ανάλυση έργων τέχνης (πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών, κοσμημάτων κλπ.), με σκοπό την μελέτη και συντήρησή τους.
 • Χρυσοχοΐα, Κοσμηματοποιία και ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων
  Μέτρηση της περιεκτικότητας των προϊόντων σε πολύτιμα μέταλλα.
 • Διαχείριση περιβάλλοντος 
  Προσδιορισμός των επιπέδων βαρέων μετάλλων με στοιχειακή ανάλυση σε δείγματα χώματος, εδάφη, φίλτρα και ιζήματα.